0
+
Content
0
+
Earn Certificates
0
+
Users

คุณจะได้รับอะไรจาก
HSC MOOC?

Courses

เรามีการเรียนการสอนในด้านที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในด้านการเรียน การทำงาน หรือด้านธุรกิจได้

Skills

เสริมทักษะความรู้ในหลายๆด้านทั้งด้านธุรกิจ อาชีพ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้ทั่วไป ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในทักษะที่ผู้เรียนสนใจได้

Certificate

เมื่อเรียนจบ ครบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศณียบัตรทันที

ทำไมต้อง HSC MOOC?

HSC MOOC เป็นช่องทางในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ทั้งในด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเบื้องต้น ด้านกระบวนการขอรับรองฮาลาล และยังให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และความรู้ทั่วไปในด้านอื่นๆ มีหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานครอบคลุม ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานและสายอาชีพได้ ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ได้อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

What Our Clients Say About Us

HSC SKILLS

คลิปวิดีโอเสริมทักษะความรู้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพและธุรกิจ ด้านการบริหารและการตลาด สุขภาพ ศาสนา และความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ด้านเกร็ดความรู้อื่นๆ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในทักษะหัวข้อที่สนใจได้เลย